Chính sách bảo mật này (“Chính sách quyền riêng tư”) thuộc về Ausashop

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là để thông báo cho bạn về những Dữ liệu Cá nhân nào có thể được thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi bạn trở thành thành viên của Ausashop, các Dữ liệu Cá nhân đó sẽ được Ausashop sử dụng cũng như các tổ chức khác, những người mà Dữ liệu Cá nhân đó sẽ được chia sẻ, lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và chuyển Dữ liệu Cá nhân đó, khả năng chỉnh sửa, cập nhật, sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân đó và các quy trình bảo mật mà chúng tôi đã triển khai để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này trước khi cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho Ausashop nhé. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, bạn không nên cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho Ausashop.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Bằng cách gửi và lưu Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua trang web này, Ausashop sẽ hiểu rằng bạn đồng ý về việc đồng ý rõ ràng của bạn cho Ausashop và cho bên thứ ba có liên quan mà Ausashop đã chỉ định làm nhà cung cấp dịch vụ của mình, để kiểm soát, lưu, chuyển và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Ausashop cam kết bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có liên quan. Trong các vấn đề liên quan đến Chính sách Bảo mật này, hoặc nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật, nếu bạn muốn cập nhật Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc để thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail bên dưới.

E-mail: ausashop2020@gmail.com

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân đề cập đến thông tin cho phép xác định một cá nhân, chẳng hạn như họ và tên, giới tính, quốc tịch, ID do chính phủ cấp, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, v.v. Tự nhiên Plus thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở tự nguyện khi bạn đăng ký Tư cách thành viên Ausashop cho chúng tôi và tiếp tục đăng ký với chúng tôi để có tài khoản thành viên, các dịch vụ và / hoặc sản phẩm của chúng tôi.

Ausashop có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn như một bộ kiểm soát dữ liệu cho các mục đích sau.

  • Đăng ký, vận hành hoặc duy trì tài khoản thành viên của bạn với Ausashop;
  • Mua hàng hóa và / hoặc đăng ký các dịch vụ do Ausashop cung cấp;
  • Tạo điều kiện thuận lợi và theo dõi các giao dịch trực tuyến của bạn với Ausashop, bao gồm nhưng không giới hạn việc xử lý bất kỳ hướng dẫn thanh toán nào;
  • Tiếp thị hàng hóa và / hoặc dịch vụ của các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi;
  • Cho phép Ausashop tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi để kết nối với nhau hoặc tuân thủ các thông lệ trong ngành;
  • Phục vụ bất kỳ mục đích nào liên quan đến bất kỳ mục đích nào ở trên; và
  • Tuân thủ luật và quy định hiện hành.

Nếu bạn định cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về bất kỳ bên thứ ba nào khác, bạn có trách nhiệm phải được bên thứ ba đồng ý. Bằng cách gửi dữ liệu như vậy, Ausashop sẽ cho rằng bạn đã có được sự đồng ý như vậy.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được xử lý trong trường hợp có cơ sở pháp lý để làm như vậy. Cơ sở pháp lý này có thể bắt nguồn từ luật, hợp đồng hoặc sự đồng ý rõ ràng trước đó của bạn, trong chừng mực việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là bắt buộc. Nếu việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bởi Ausashop dựa trên sự đồng ý của bạn, BẠN CÓ THỂ RÚT Ý KIẾN CỦA BẠN BẤT CỨ LÚC NÀO miễn phí. Việc này phải được thực hiện bằng văn bản tới địa chỉ email sau: ausashop2020@gmail.com. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý của bạn có thể dẫn đến tình huống bạn không thể sử dụng một số chức năng và / hoặc dịch vụ nhất định.

Chuyển dữ liệu cá nhân

Ausashop làm việc với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đó như một phần của dịch vụ quản lý trang web, phân tích dữ liệu, sao lưu và bảo mật cũng như các hoạt động quản trị khác như phân phối sản phẩm của chúng tôi. Ausashop sẽ thực hiện các bước kỹ thuật, tổ chức và pháp lý thích hợp để bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ hoặc được truy cập theo cách khác theo yêu cầu của pháp luật bắt buộc. Việc tiết lộ hoặc truy cập như vậy có thể bao gồm việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho hoặc truy cập bởi các cơ quan thực thi pháp luật tại các quốc gia mà Ausashop hoặc các nhà thầu phụ và đại lý của nó hoạt động, cũng như ở các quốc gia mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được chuyển giao theo Chính sách Quyền riêng tư này .

Quyền lợi của bạn

Các quyền của bạn theo luật hiện hành có thể bao gồm quyền truy cập vào quy trình Dữ liệu Cá nhân Tự nhiên Plus về bạn, quyền được sửa, xóa hoặc chặn Dữ liệu Cá nhân đó và quyền phản đối một số hoạt động xử lý dữ liệu nhất định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc chấm dứt mối quan hệ của bạn với Ausashop. Nếu bạn muốn thực hiện một trong những quyền này, vui lòng gửi email đến Ausashop theo địa chỉ ausashop2020@gmail.com

Đối với cư dân của Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), bạn cũng có quyền gửi khiếu nại đến các các cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quận của bạn nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển và / hoặc xử lý vi phạm Chính sách quyền riêng tư này hoặc luật hiện hành

Cookies

Đôi khi, Ausashop có thể đặt thông tin trên máy tính của bạn để cho phép chúng tôi nhận dạng bạn. Thông tin này thường được gọi là cookies. Cookies cung cấp thông tin về cách thức và thời điểm bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi, đồng thời giúp Ausashop cải thiện hệ thống để có dịch vụ tốt hơn. Cookies ngày nay được sử dụng phổ biến trên nhiều trang web. Nếu bạn bật các cookies này, trình duyệt web của bạn sẽ thêm văn bản vào một tệp nhỏ. Bạn có thể muốn đặt trình duyệt web của mình để thông báo cho bạn về yêu cầu đặt cookies hoặc từ chối chấp nhận cookie bằng cách sửa đổi các tùy chọn internet có liên quan hoặc tùy chọn duyệt web của hệ thống máy tính của bạn, nhưng để làm như vậy, bạn có thể không sử dụng hoặc kích hoạt một số chức năng có sẵn trên trang web này.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn

Ausashop lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu khác.

Bảo mật thông tin

Ausashop nỗ lực sử dụng các biện pháp thích hợp (cũng tính đến bản chất của Dữ liệu Cá nhân có liên quan) để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro bảo mật liên quan đến việc bạn sử dụng các hệ thống và dịch vụ trang web của chúng tôi. Các biện pháp đó bao gồm, khi thích hợp, việc sử dụng tường lửa, cơ sở máy chủ an toàn, mã hóa, thực hiện các quyền và quy trình truy cập thích hợp, lựa chọn cẩn thận bộ xử lý và các biện pháp hợp lý về mặt kỹ thuật và thương mại khác để cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho Dữ liệu cá nhân của bạn chống lại việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ausashop cũng có thể sao lưu các bản sao lưu thích hợp và sử dụng các phương tiện khác như vậy để ngăn chặn việc vô tình làm hỏng hoặc phá hủy Dữ liệu Cá nhân của bạn và để đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi đang hoạt động bình thường.

Bất chấp các biện pháp bảo mật của chúng tôi để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet là hoàn toàn an toàn và bằng cách cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn đang tự chịu rủi ro khi truyền thông tin.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Ausashop có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách Bảo mật của mình, chúng tôi sẽ cập nhật ngày có hiệu lực và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi được đăng.

Thắc mắc

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Hotline của Ausashop.